Politika zaštite osobnih podataka (GDPR) Ccombaj Therapy j.d.o.o.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Ccombaj Therapy Centar za fizioterapiju (u daljnjem tekstu „Ccombaj Therapy“) kao Voditelj zbirke osobnih podataka obavještava Vas da se Vaši osobni podaci prikupljaju i da će biti obrađeni. Slobodni ste kontaktirati nas putem kontaktnog obrasca i zatražiti uklanjanje vaših osobnih podataka iz naše baze. Naša obveza je učiniti isto i u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva sve vaše osobne podatke ukloniti iz naše baze te vas sukladno tome i obavijestiti kada je proces završen. Napominjemo, svaki oblik ostavljanja i slanja vaših osobnih podataka na stranicama Ccombaj Therapy radi se isključivo dobrovoljno od strane vas kao pojedinca koji je pristupio ovim stranicama i nije izvršen niti jedan oblik prisile kod ostavljanja istih. Ccombaj Therapy Centar za fizioterapiju mora zaštititi svoju intelektualnu imovinu, uključujući patente, registrirane zaštićene znakove i autorska prava. U skladu s time, posjetitelji ove web stranice ne stječu licencu za korištenje intelektualnog dobra Ccombaj Therapy Centar za fizioterapiju, kao ni trećih strana predstavljenih na njoj.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

U sklopu Vašeg medicinskog kartona ili prijave na edukaciju:

Kontaktiranje

(1) E-mailom: Za vrijeme terapijskog procesa na Vaš e-mail stizat će potvrde o rezervaciji termina kao i podsjetnik za termin 24h prije ugovorenog termina.
(2) Telefonski: Osoblje Ccombaj Therapy Vas može nazvati vezano za provjeru ili promjenu termina, provjeru stanja nakon i za vrijeme terapije kao i za ostala pitanja vezana uz terapijski proces.
Vaše obrađene podatke čuvat ćemo trajno u našoj arhivi u sklopu Vašeg medicinskog kartona. Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Ccombaj Therapy će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Ccombaj Therapy poštuje i štiti privatnost svojih pacijenata, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim Izvršiteljima obrade radi provedbe osnovnih aktivnosti vezanih uz djelatnosti Ccombaj Therapy. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim:
(1) Ccombaj Therapy će podatke korisnika proslijediti državnim institucijama u slučaju kada za to postoji zakonska obaveza.
(2) Drugim pravnim osobama s kojima Ccombaj Therapy i koje za Ccombaj Therapy obavljaju određene usluge, a s kojima će dio podataka korisnika biti podijeljen ukoliko su nužni za potrebe ispunjenja ugovornih obveza. U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka obraćanjem djelatnicima na pultu Ccombaj Therapy ili mailom: gdpr@ccombaj-therapy.com . U svakom trenutku imate pravo na podnošenje prigovora ili opoziva privole Upravi Ccombaj Therapy na adresu Ivanečka 45, 10 000 Zagreb ili e-poštom na adresu: gdpr@ccombaj-therapy.com. Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno od nje odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema vama.

I. POJMOVNIK

Osobni podatak – podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“)
Ispitanik – jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca
Obrada osobnih podatka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje
Voditelj obrade – znači fizička ili pravna osoba, koja sama ili s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka
Izvršitelj obrade – znači fizička ili pravna osoba, koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade
Informacijski sustav – sveobuhvatnost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi i postupaka za prikupljanje, obradu, generiranje, pohranu, prijenos, prikaz te distribuciju informacija kao i raspolaganje njima. Informacijski sustav moguće je definirati i kao međudjelovanje informacijske tehnologije, podataka i postupaka za procesiranje podataka te ljudi koji prikupljaju navedene podatke i njima se koriste
Nadzorno tijelo – neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Republika Hrvatska u svrhu kontrole i osiguranja provođenja Uredbe
Povjerljivost – svojstvo informacija (podataka) da nisu dostupne ili otkrivene neovlaštenim subjektima
Integritet – svojstvo informacija (podataka) i procesa da nisu neovlašteno ili nepredviđeno mijenjani
Privola – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose
Pseudonimizacija – obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi
Povreda osobnih podataka – znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani
Izrada profila – svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca
Treće strane – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

II. TEMELJNE ODREDBE

Ccombaj Therapy Centar za fizioterapiju (u daljnjem tekstu Ccombaj Therapy) pridodaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju (u daljnjem tekstu: ispitanici). Ovom Politikom se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Ccombaj Therapy, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. Politikom zaštite osobnih podataka svojim korisnicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka, o ciljevima prikupljanja, obradama i svrhama te upravljanju osobnim podacima unutar Ccombaj Therapy.

III. PODRUČJE PRIMJENE

Politika zaštite osobnih podataka je temeljni akt Ccombaj Therapy koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Ccombaj Therapy posluje s pravnim osobama koji su distributeri proizvoda i usluga Ccombaj Therapy te koji su također usvojili ovu Politiku.
Politika utvrđuje sva pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka korisnika proizvoda i usluga Ccombaj Therapy koje Ccombaj Therapy upotrebljava ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera.
Politika se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar Ccombaj Therapy, osim u slučajevima gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca, takvi podaci se ne smatraju osobnim podacima.
Ccombaj Therapy je u pravilu izvršitelj obrade u odnosu na podatke korisnika svojih usluga.

IV. NAČELA OBRADE PODATAKA

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Ccombaj Therapy pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika, a obrade koje se provode sukladno niže navedenim načelima smatraju se zakonitima.
Rukovodstvo Ccombaj Therapy dužno je osigurati da su se sve osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka obvezale na poštovanje povjerljivosti. Ccombaj Therapy osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:
Zakonito i pošteno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Ccombaj Therapy će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima

Transparentno – Ccombaj Therapy će osigurati transparentnost obrada osobnih podataka te će, sukladno Uredbi, pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženja obrada, temelje i zakonitosti obrade i sl. Kroz ovu Politiku, ali i kroz druge kanale koje će biti dostupni ispitanicima, Ccombaj Therapy će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

Uz ograničenje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Uz ograničenje pohrane – Ccombaj Therapy osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Ccombaj Therapy osobne podatke može pohraniti i dulje, ali za to mora imati jasnu svrhu u smislu zakonske obveze (npr. Zakona o računovodstvu) ili legitimni interes (npr. u slučaju sudskog spora)

Koristeći samo potrebne podatke (smanjenje količine podataka) – Ccombaj Therapy osobne podatke prikuplja i obrađuje na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Procesi u Poliklinici su dizajnirani tako da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za prikupljanjem i svi djelatnici osiguravaju da se ovo načelo adekvatno primjenjuje.

Točnost – Ccombaj Therapy osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Ccombaj Therapy osigurava primjenu ovog načela na način da je uspostavila redovite kontrole, ali i transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak podataka u slučaju da ispitanik primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden. Osigurava sigurnost, nadzor i kontrolu nad podacima i obradama podataka (Cjelovitost i povjerljivost) –

Ccombaj Therapy prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Sukladno navedenim načelima, podacima ispitanika pristupat će djelatnici Ccombaj Therapy ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, kako bi uspješno ispunili poslove definirane za njihovo radno mjesto. Također dio usluga za Ccombaj Therapy obavljaju i druge pravne osobe s kojima će podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe ispunjenja obveza iz zajedničkih Ugovora. Primjer toga su poslovi knjigovodstvenog servisa, usluge isporuke poštanskih pošiljaka, distributeri i slično.

V. ZAKONITOST OBRADE

Ccombaj Therapy osobne podatke ispitanika smatra njihovim vlasništvom te se prema njima tako i odnosi. Međutim, kako bi Ccombaj Therapy mogla pružiti uslugu ispitaniku, a sukladno niže navedenim zakonitostima, potrebno je obrađivati minimalan set podataka neophodan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U suprotnom, odnosno ako ispitanik odbije ustupiti traženi set podataka, Ccombaj Therapy neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu. Sukladno tome, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen jedan od niže navedenih uvjeta: obrada je nužna za provedbu terapije u kojem je ispitanik stranka, odnosno pacijent obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Ccombaj Therapy (važeći zakonski propisi prema kojima je Ccombaj Therapy dužna postupati) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Ccombaj Therapy – osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pod legitimnim interesom Ccombaj Therapy podrazumijeva obrade podataka svojih korisnika kako bi unaprijedila proces i usluge, razvila nove proizvode i usluge te proširila poslovanje na dodatne regije. ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha – privola mora biti dokaziva i dobrovoljna, napisana lako razumljivim jezikom i ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu (povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i davanje privole), obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

VI. PRAVA ISPITANIKA

Ccombaj Therapy će u trenutku prikupljanja informacija od ispitanika pružiti sljedeće informacije: identitet i kontaktne podatke voditelja obrade, kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, legitimne interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, prava vezana uz privole, potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila (smislene informacije o kojoj je logici obrade riječ te potencijalnim posljedicama i važnosti same obrade za ispitanika) te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka. Ccombaj Therapy osobne podatke obrađuje sukladno pravima ispitanika definiranim unutar Uredbe, a koja su navedene u nastavku:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Ccombaj Therapy ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Ccombaj Therapy ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Ccombaj Therapy za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
osobni podaci nezakonito su obrađeni
osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Ccombaj Therapy potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i slično.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Ccombaj Therapy ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici prema Zahtjevu za instalaciju /promjenu imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Grupom.

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Poliklinici u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo od Ccombaj Therapy tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava. Ccombaj Therapy ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, najkasnije u roku od 1 mj. od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva).

Dodatno, ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka: potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Ccombaj Therapy dopuštena zakonom temelji na izričitoj privoli ispitanika

VII. OBVEZE CCOMBAJ THERAPY CENTRA ZA FIZIOTERAPIJU SUKLADNO UREDBI

Ccombaj Therapy kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Spomenute mjere uključuju provedbu odgovarajućih politika zaštite podataka:

VIII. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Ccombaj Therapy obrađuje podatke o zdravlju i zdravstvenoj povijesti ispitanika. Obrada je nužna za provedbu terapije.

IX. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Ccombaj Therapy ne koristi automatske obrade osobnih podataka.

X. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Prilikom prijenosa podataka ispitanika Ccombaj Therapy vanjskim partnerima strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga. Dodatno, Ccombaj Therapy je uspostavila kontrolne mehanizme koji od partnera zahtijevaju minimalno jednaku razinu zaštite osobnih podataka.

XI. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO – data protection officer)

Ccombaj Therapy je imenovala Službenika za zaštitu podataka koji kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka. Njegova je odgovornost da se unutar Ccombaj Therapy primjenjuje Politika zaštite osobnih podataka te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika. On je na primjeren način i pravodobno uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka. Sudjeluje u procesima Ccombaj Therapy koji se odnose na upravljanje promjenama i projektima što mu omogućuje pravovremeni pristup informacijama. Službenik za zaštitu osobnih podataka ne prima nikakve upute u pogledu izvršenja navedenih zadaća što mu dodano osigurava neovisnost. Službenik za zaštitu osobnih podataka je ujedno i primarna točka za kontakt ispitanicima koji žele ostvariti svoja prava (pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe), poslati upit vezan uz zaštitu osobnih podataka, zatražiti dodatne informacije, izraziti brigu oko obrade njihovih osobnih podataka, podnijeti prigovor vezano uz zaštitu osobnih podataka te ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Ispitanici mogu Službenika za zaštitu osobnih podataka kontaktirati putem email adrese gdpr@ccombaj-therapy.com Ccombaj Therapy ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja.

XII. PROCJENA UČINKA

Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Ccombaj Therapy prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka, ako je u ulozi voditelja obrade. Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike.

XIII. REGISTAR OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Ccombaj Therapy vodi evidenciju aktivnosti obrada za koje je odgovorna, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja obrade ili zajedničkog voditelja obrade. Ta evidencija je u elektroničkom obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije: ime i kontaktne podatke voditelja obrade i Službenika za zaštitu podataka svrhe obrade opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući ime treće zemlje ili naziv međunarodne organizacije predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, ako je to moguće opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera Službenik za zaštitu osobnih podataka odgovoran je za održavanje registra obrada, a sve organizacijske jedinice unutar grupe su odgovorne za dostavu točnih i pravovremenih informacija kako bi se registar obrada adekvatno popunio.

XIV. PRAVO NA PRITUŽBU

U slučaju da ispitanik smatra da je došlo do povrede njegovih prava po pitanju zaštite osobnih podataka te da problem nije uspio riješiti sa službenikom za zaštitu osobnih podataka, ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka ili ako smatra da Ccombaj Therapy krši njegova prava definirana Općom uredbom o zaštiti podataka.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 04.05.2020. godine.